ျဖန္႔ေ၀ျခင္း

 1. မ်က္ကပ္မွန္အမ်ိဳးမ်ိဳး
 2. မ်က္ကပ္မွန္ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
 3. မ်က္လံုး အတြင္းမွန္မ်ား
 4. မ်က္လံုးခြဲစိတ္ကုသရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဂ်ဲလ္မ်ား
 5. မ်က္စိဆရာ၀န္သံုးပစၥည္းမ်ား
 6. ေလဆာပစ္ရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ မွန္ဘီလူးမ်ား
 7. ဂ်ပန္နိုင္ငံမွထုတ္လုပ္ေသာ မ်က္မွန္ေသြးစက္မ်ား
 8. HAAG-STREIT (USA) မ်က္စိေဆးခန္းသံုးပစၥည္းမ်ား
 9. မ်က္စိစမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ပစၥည္းမ်ား
 10. မ်က္စိစမ္းသပ္ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ား
 11. မ်က္စိပါ၀ါေဖ်ာက္သည့္ ေလဆာစက္ၾကီးမ်ား
 12. မ်က္စိခြဲစိတ္ခန္းသံုးသည့္ ကိရိယာမ်ား