မ်က္စိ ခြဲစိတ္ ကုသျခင္း

မ်က္စိတိမ္ကုသျခင္း

 1. မ်က္စိေရာဂါကုသမႈမ်ား။
 2. မ်က္လံုးခြဲျပီးထည့္ရသည့္ မွန္ပါ၀ါကို တိုင္းတာေပးျခင္း။
 3. မ်က္လံုးကို Ultrasount ရိုက္ေပးျခင္း။
 4. မ်က္လံုးခြဲျပီးမွ အေျမွးပါးထူ၍ ေလဆာပစ္ျခင္း။
 5. မ်က္ၾကည္လႊာတြင္ ေရလမ္းေၾကာင္းေဖာက္ျခင္း။
 6. ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ မ်က္စိေရာဂါကို ေလဆာပစ္ျခင္း။
 7. ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္ ျမင္လႊာထိခိုက္လာခ်ိန္တြင္ ေလဆာပစ္ျခင္း။
 8. ရိုးရိုးျမင္ကြင္းစမ္းျခင္း။
 9. အေသးစိတ္ျမင္ကြင္းစမ္းျခင္း။
 10. အျမင္လႊာ တစ္လႊာျခင္းစီကို ဓါတ္ပံုရိုက္ျခင္း။
 11. အာရံုေၾကာ ပ်က္စီးမႈကို ဓါတ္ပံုရိုက္ျခင္း။
 12. မ်က္လံုးေသြးေၾကာမ်ားေကာင္းမေကာင္းကို ေလဆာမပစ္ခင္ ၾကိဳတင္စစ္ေဆးျခင္း။
 13. ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္ မ်က္လံုးပ်က္စီးမႈတိုင္းကို ေလဆာမပစ္ခင္ ပစ္မွတ္တိုင္းတာျခင္း။
 14. အျမင္လႊာ၊ အာရံုေၾကာ ပ်က္စီးမႈရိွမရိွကို အေသးစိတ္တိုင္းတာျခင္း။
 15. မ်က္ၾကည္လႊာေကာင္းမေကာင္း တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္း။
 16. မ်က္စိသူငယ္အိမ္ခ်ဲ႕ျခင္း။
 17. မ်က္လံုးကို အေသးစိတ္ေရခ်ိန္တိုင္းတာျခင္း။
 18. မ်က္ရည္ထြက္ႏႈန္းတိုင္းတာျခင္း။
 19. ေရထြက္လမ္းေၾကာင္း အက်ဥ္းအက်ယ္တိုင္းျခင္း။
 20. မ်က္လံုး ေရခ်ိန္တိုင္းတာျခင္း။
 21. မ်က္မွန္ပါ၀ါစစ္ေဆးျခင္း။
 22. မ်က္ၾကည္လႊာအထူးအပါးတိုင္းျခင္း။
 23. ဆီးခ်ိဳတိုင္းျခင္း။
 24. အေရာင္ခြဲျခားႏိုင္မႈရိွမရိွ (Colour Blind ) စစ္ေဆးျခင္း။
 25. အျမင္လႊာ အာရံုေၾကာေကာင္းမေကာင္း Grad Line မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း။

 

NIDEK (Japan) မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚ Phaco စက္သစ္ၾကီးက သင့္အျမင္စြမ္းအားကို အဆင့္ျမင့္ျမင့္နဲ႕ အေကာင္းဆံုး ျမွင့္တင္ေပးေနပါၿပီ။

 

ေခတ္မီ နည္းပညာသစ္မ်ားျဖင့္ ကမၻာ့အဆင့္ျမင့္ iQ Vision မ်က္စိခြဲခန္းႀကီးမွ သင့္မ်က္စိအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ရန္ လံုး၀တာ၀န္ယူသည္။

 

အတြင္းတိမ္ခြဲမည္ဆိုလွ်င္ Lenstar နဲ႕တိုင္းျပီးမွ တိမ္ခြဲဖို႕ ဆံုးျဖတ္ပါ။

Lenstar စက္သည္ မ်က္စိခဲြမည္ဆိုလွ်င္ အေရးအပါဆံုးျဖစ္သည့္ အတြင္းမွန္ (IOL lens) ပါ၀ါကို နာက်င္မႈမရိွပဲ တိက်ျမန္ဆန္စြာ ျဖင့္ တိုင္းတာေပးနိုင္သည့္ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ စက္ၾကီးျဖစ္သည္။

 

အိုင္က်ဴဗီြးရွင္းတြင္ မ်က္စိခြဲစိတ္ရာတြင္ အေကာင္းဆံုး အတြင္းမွန္မ်ားျဖစ္သည့္ enVista Lens, Crystalens, Akreos lens, Aaren Lens စသည့္ USA made အတြင္းမွန္ မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳသည့္အျပင္ BSS solution ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ Made in USA – ViscoCel Gel မ်ားကိုပါ အသံုးျပဳသည့္အတြက္ အျမင္အာရံုကိုပိုျပီးၾကည္လင္ေစသည္။

 

အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကိုအသံုးျပဳသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေဆးခန္းတြင္ ညအိပ္ဖို႕မလိုေတာ့ပါ။

နည္းပညာျမင့္ ခြဲစိတ္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ သင့္မ်က္လံုးအား ႏိုင္ငံျခားမွာကဲ့သို႕ iQ Vision မ်က္စိခြဲခန္းႀကီးတြင္ နာရီပိုင္းအတြင္း ျပီးျပည့္စံုစြာ ခြဲစိတ္ကုသႏိုင္ျပီး ရာႏႈန္းျပည့္ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာျမင္ နိုင္ပါသည္။